Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

NIEUWE VACATURES:
1. Aanwerving van een attaché (m/v) voor de studiedienst

2. Aanwerving van een vertaler-revisor (M/V)


INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2017 - 2018


CAO BEDRAGEN

CAO nr. 41
Het op 1 januari 2019 aangepaste bedrag van de borgtocht staat in de rubriek  "Cao-bedragen"

CAO nrs. 17 en 46
Er wordt geen herwaarderingscoëfficiënt toegepast op 1 januari 2019.


ADVIES 2112 van 18.12.2018
Ontwerp van koninklijk besluit - Artikel 3 van de wet van 19 augustus 1948 - Opvordering werknemers

ADVIES 2110 van 18.12.2018
Wijziging van de sluitingswet van 26 juni 2002 en van de cao nr. 32 bis

ADVIES 2109 van 18.12.2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2019
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2019

ADVIES 2108 van 18.12.2018
Arbeidsdeal

ADVIES 2107 van 27.11.2018
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Voorstel tot wijziging van de wettelijke en conventionele omkadering van de procedure - Andere voorstellen voor de optimalisering van de procedure

ADVIES 2106 van 13.11.2018
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit –Schooljaar 2018-2019

ADVIES 2105 van 13.11.2018
Zware beroepen – Advies met het oog op de opstelling van een lijst met criteria betreffende blootstelling aan risico's van zwaar werk en verhoging van de leeftijdsvoorwaarde SWT bouwbedrijf, nachtarbeid en zware beroepen

CAO nr. 128 van 27.11.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2017 en 2018, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert
(geratificeerd door het KB van 21 december 2018, gepubliceerd in het BS van 11 januari 2019)

CAO nr. 90/3 van 27.11.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

CAO nr. 108/2 van 24.07.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid

CAO nr. 103/4 van 29.01.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 46/23 van 19.12.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 17/38 van 19.12.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk

Ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018, dat het engagement bevat om te werken rond de burn-outproblematiek, hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad een globale aanpak en een kader uitgewerkt om pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out, die werden opgenomen in hun advies nr. 2.080 van 27 februari 2018, op te zetten.

Met het oog daarop konden ondernemingen en paritaire (sub)comités, van 1 juli tot 15 september 2018, bij de Nationale Arbeidsraad een concreet project indienen om een subsidie te krijgen voor het uitwerken van praktijken voor de primaire en effectieve preventie van burn-out in hun midden.

Er werden 194 aanvragen ingediend door ondernemingen en 8 door (sub)sectoren; dat toont aan dat er in de ondernemingen écht nood is om de primaire preventie van burn-out te verbeteren. De sociale partners verheugen zich bijgevolg over de gekozen aanpak die uitgaat van de wil om de uitwerking van innoverende praktijken en experimenten in het veld te stimuleren, rekening houdend met de specifieke context van elke onderneming en/of (sub)sector.

Perscommuniqué van : 13.12.2018

Perscommuniqué van : 18.12.2018 (NAR)

Perscommuniqué van : 13.12.2018 (BURN-OUT)

Perscommuniqué van : 27.11.2018 (NAR)

Perscommuniqué van : 23.10.2018 (NAR)

Perscommuniqué van : 25.09.2018 (NAR)

Perscommuniqué van : 25.09.2018 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 24.07.2018 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011